1. SOFTWARE IN LICENTIE

De "Gelicentieerde Software" omvat de volledige inhoud van de bestanden, schijf(s), CD-ROM(s), DVD's of andere media waarvoor deze EULA wordt verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot: computerinformatie van derden of software waarvoor de Licentiegever een licentie heeft verleend voor opname in de Gelicentieerde Software; schriftelijke materialen of bestanden met betrekking tot de Gelicentieerde Software ("Documentatie"); lettertypen; eventuele gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van de Gelicentieerde Software.

2. LICENTIEVERLENING

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst en uw betaling van de licentievergoeding, TunesFun verleent u (een persoon) hierbij het beperkte, herroepbare, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Software op één apparaat te downloaden, te installeren en te activeren, uitsluitend voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst of aanvullende EULA. Het delen van de Software met anderen, of het toestaan ​​dat anderen de inhoud van deze Software bekijken, is in strijd met de Licentie. U mag de Software niet via een netwerk beschikbaar stellen of de Software op enigerlei wijze aan meerdere gebruikers verstrekken, tenzij u een licentie voor meerdere gebruikers hebt gekocht van TunesFun Alvast. TunesFun behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze overeenkomst.

3. LICENTIEBEPERKINGEN

 • De Licentiehouder mag en stemt ermee in om de Gelicentieerde Software of Documentatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, te vertalen, in sublicentie te geven, te verhuren, te leasen of uit te lenen; En
 • De Licentiehouder mag en stemt ermee in om geen afgeleide werken van de gehele of een deel van de Gelicentieerde Software of Documentatie te maken of anderen in staat te stellen afgeleide werken te creëren; en Licentiehouder mag de broncode van de Gelicentieerde Software niet reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins proberen te achterhalen; En
 • Licentienemer mag en stemt ermee in om een ​​eerdere versie van de Gelicentieerde Software niet te gebruiken of anderen in staat te stellen een eerdere versie van de Gelicentieerde Software te gebruiken nadat hij een mediavervanging of geüpgradede versie heeft ontvangen ter vervanging van een eerdere versie (in dat geval moet Licentienemer de eerdere versie vernietigen); En
 • De Licentienemer mag en gaat ermee akkoord de Gelicentieerde Software niet te gebruiken of anderen in staat te stellen de Gelicentieerde Software te gebruiken bij de exploitatie van een bedrijf, vliegtuig, schip, nucleaire installatie, levensondersteunende machines, communicatiesystemen of andere apparatuur waarin het falen van de software zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel, overlijden of milieuschade; En
 • De Licentienemer mag de auteursrecht- of handelsmerkkennisgevingen van de Licentiegever, of de auteursrecht- en handelsmerkkennisgevingen van derden die de Licentiegever in de Gelicentieerde Software of Documentatie heeft opgenomen, niet verwijderen of anderen in staat stellen deze te verwijderen; En
 • Licentiehouder mag en stemt ermee in om de Gelicentieerde Software niet te gebruiken of anderen in staat te stellen deze te gebruiken voor het hosten van applicaties voor derden, als onderdeel van faciliteitenbeheer, timesharing, serviceproviders of servicebureaus; En
 • Licentiehouder mag de Gelicentieerde Software niet op andere apparaten installeren nadat de Gelicentieerde Software op één apparaat is geïnstalleerd zonder voorafgaande toestemming van de Licentiegever.
 • De Licentienemer mag en stemt ermee in om de Gelicentieerde Software niet te gebruiken of anderen in staat te stellen de Gelicentieerde Software te gebruiken op een manier die illegaal is of niet is toegestaan ​​door deze EULA;

4. INSTALLATIE

De licentiehouder mag slechts één exemplaar van de Gelicentieerde Software op één apparaat installeren. De Licentiehouder moet de primaire gebruiker zijn van het apparaat waarop de Gelicentieerde Software is geïnstalleerd. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle installaties van de Gelicentieerde Software. Installatie van de gelicentieerde software op twee of meer apparaten is verboden. De Licentienemer mag meerdere licenties aanschaffen en installeren als de Licentienemer software op twee of meer apparaten wil installeren. De licentiehouder is als enige verantwoordelijk voor alle kosten die worden gemaakt bij de installatie en het gebruik van de gelicentieerde software door de licentiehouder.

5. PROEF en REGISTRATIE

U krijgt het recht om de Software zonder registratie te gebruiken, uitsluitend met het doel de prestaties van de Software gedurende een bepaalde tijd te evalueren op basis van de Software. Converteer bovendien slechts 3 minuten per nummer als u een proefexemplaar van de Software gebruikt. Om de beperkingen van het proefexemplaar op te heffen, moet u het registreren bij tunesfun.com in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in de registratie-informatie die te vinden is in de documentatie die bij de Software wordt geleverd. Er wordt van u verwacht dat u de Software op uw systeem gebruikt en het nut en de functionaliteit ervan grondig beoordeelt voordat u een aankoop doet. Deze ‘uitproberen voordat u koopt’-benadering is de ultieme garantie dat de Software naar uw tevredenheid zal functioneren.

6. SOFTWAREVERBETERINGSPROGRAMMA

TunesFun doet er alles aan om uw privacy te allen tijde te helpen beschermen, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst. Deze verklaring verklaart het anonieme gegevensverzamelingsproces en de gebruikspraktijken voor het Software Improvement Program van: TunesFun.

Om de software, de functies en gebruikerservaring te leveren en te verbeteren, zullen we automatisch informatie verzamelen, onderhouden en gebruiken over de manier waarop de verschillende modules en functionaliteiten van TunesFun software worden gebruikt. Informatie wordt ook anoniem verzameld voor statistische analyse van het gebruik van de Software.

We zullen dergelijke informatie alleen gebruiken om eindgebruikers de best mogelijke software-ervaring te bieden. De verzamelde gegevens zullen niet worden bekendgemaakt, gedeeld, verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor marketingdoeleinden.

7. LICENTIEOVERDRACHT

Licentienemer mag de Gelicentieerde Software of de door deze EULA verleende Licentie niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, toewijzen, in sublicentie geven, herdistribueren of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentiegever.

8. GEEN GARANTIE OP IN LICENTIE GEGEVEN SOFTWARE

DE IN LICENTIE GEGEVEN SOFTWARE WORDT AAN DE LICENTIENEMER GELEVERD "AS IS". DE LICENTIEGEVER EN DE LICENTIELVERANCIERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, WERKNEMERS GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES ervan. DE LICENTIEGEVER EN DE LICENTIEGEVER GEVEN GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN (UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND OF STATUUT, GEMEENSCHAPPELIJK RECHT, AANGEPAST, GEBRUIK OF ANDERSZINS) MET BETREKKING TOT ENIGE ZAKEN, MET INBEGRIP VAN DERDE RECHTEN, VERKOOPBAARHEID, INTEGRATIE, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET UITZONDERING VAN, EN VOOR ZOVER DAT EEN GARANTIE MOGELIJK NIET WORDT UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WET IN DE JURISDICTIE VAN DE LICENTIEHOUDER.

SOMMIGE FUNCTIES VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN SOFTWARE (HIERNA "BEPERKTE FUNCTIES") WORDEN ALLEEN ONDERSTEUND DOOR DE PLUG-INS VAN DERDEN TE GEBRUIKEN DIE OP UW APPARAAT ZIJN GEÏNSTALLEERD. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U, GEEN LICENTIEGEVER, DE PLUG-INS VAN DERDEN GEBRUIKT. U MAG DE BEPERKTE FUNCTIES VAN DE IN LICENTIE GEGEVEN SOFTWARE NIET GEBRUIKEN, TENZIJ U DE JUISTE BEVOEGDHEID HEBT OM DE PLUG-INS VAN DERDEN TE GEBRUIKEN. BOVENDIEN ZULLEN ALLE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE PLUG-INS VAN DERDEN UITSLUITEND DOOR U WORDEN GEBOREN.

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, HET GEBRUIK VAN TUNESFUN SOFTWARE IS VOOR UW EIGEN RISICO, EN HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID IS BIJ U. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR TUNESFUN OF EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER ZAL GARANTIE MAKEN.

DE SOFTWARE KAN "OPEN SOURCE"-MATERIALEN BEVATTEN (BIJV. ELKE SOFTWARE DIE ONDERWORPEN IS AAN OPEN SOURCE, COPYLEFT, GNU ALGEMENE PUBLIC LICENTIE, BIBLIOTHEEK ALGEMENE PUBLIEKE LICENTIE, MINDER ALGEMENE PUBLIC LICENTIE, S. , APACHE OF OPENBARE DOMEINLICENTIES, OF VERGELIJKBARE LICENTIE). TUNESFUN BIEDT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT OPEN SOURCE MATERIALEN IN DE SOFTWARE. DE BEPALINGEN VAN DEZE EULA INZAKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VAN TOEPASSING.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Gelicentieerde Software en alle geautoriseerde kopieën die de Licentiehouder maakt, zijn het intellectuele eigendom van en zijn eigendom van de Licentiegever en van derden wier intellectuele eigendom in licentie is gegeven aan de Licentiegever. De structuur, organisatie en code van de Gelicentieerde Software vormen waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van de Licentiegever en dergelijke derde partijen. De gelicentieerde software wordt beschermd door de wet, inclusief maar niet beperkt tot de auteursrechtwetten van de Volksrepubliek China, de Verenigde Staten en andere landen, en door internationale verdragsbepalingen. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze EULA, worden aan de Licentienemer geen intellectuele eigendomsrechten verleend op de Gelicentieerde Software. De licentienemer mag geen publieke verklaring afleggen of publiceren over de Gelicentieerde Software of de Licentiegever zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Licentiegever.

De Licentiehouder kan plug-ins op de juiste wijze ontwikkelen op basis van het open interface-protocol van de Gelicentieerde Software en deze in de gelicentieerde software gebruiken op basis van de individuele legitieme behoeften van de Licentienemer, maar in de eerste plaats moet de Licentienemer expliciete en voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentiegever verkrijgen. Als de Licentiehouder er niet in slaagt de bovengenoemde toestemming te verkrijgen, zullen alle wettelijke aansprakelijkheden, inclusief maar niet beperkt tot enig verlies of schade aan een derde partij, uitsluitend worden gedragen door de Licentiehouder.

10. UW INFORMATIE en TunesFunPRIVACYBELEID van .com

De persoonlijke informatie die u verstrekt aan TunesFun.com tijdens het bestel- en registratieproces wordt gebruikt voor: TunesFunalleen voor interne doeleinden van .com. TunesFun.com gebruikt de informatie in strikte overeenstemming met het respectieve privacybeleid. Tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan, TunesFun.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden geven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve zoals redelijkerwijs vereist door de wet, zoals toegestaan ​​door deze bepaling, of zoals noodzakelijk om te beschermen TunesFun.com, zijn agenten en andere deelnemers.

11. TunesFun.com-ondersteuningscentrum

 • Wij staan ​​klaar om u te helpen op welke manier dan ook om uw software-ervaring de beste te maken. Mocht u hulp nodig hebben of kunt u geen antwoord op uw vraag vinden, neem dan gerust contact op met ons ondersteuningsteam via TunesFun Ondersteuningscentrum https://www.tunesfun.com/ondersteuning/.
 • Ter ondersteuning van uw vragen, TunesFun.com kan u van tijd tot tijd vragen om informatie over uw gebruikersgegevens en -ervaring, die zal worden gebruikt om de bruikbaarheid van de Software in te schatten en daardoor producten en diensten te verbeteren en verbeteren. Het primaire doel van het verzamelen van persoonlijke en andere gebruikersinformatie in deze gevallen is om de gebruiker veilige, vlotte, efficiënte en aangepaste onderhoudsdiensten te bieden. Bijvoorbeeld, TunesFun.com kan persoonlijke gegevens over u verzamelen en gebruiken, indien toegestaan ​​of noodzakelijk om: technische ondersteuning, klantenondersteuning te bieden en problemen op te lossen; u informeren over service-updates en storingen; Verifieer uw identiteit; bescherm uw en TunesFun.com's interesses. Dergelijke gegevens kunnen de volgende informatie bevatten: uw volledige naam (bedrijfsnaam), e-mailadres en uw telefoonnummer. Bovendien kan ons ondersteuningsteam verzoeken om speciale logbestanden te verzamelen die programmafoutmeldingen bevatten, de versie van een TunesFun programma, de activeringsstatus en technische specificaties van uw computer. Deze informatie is nodig om de nodige technische ondersteuning te bieden en het onderzoeks- en ontwikkelingsproces voort te zetten.
 • TunesFun.com gebruikt de informatie in strikte overeenstemming met het respectieve privacybeleid.

 • U stemt ermee in en erkent dat alle informatie, gegevens, tekst, foto's, video's of andere materialen (hierna de "Inhoud" genoemd), zowel publiekelijk als privé verstrekt aan TunesFun.com om ondersteund te worden, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de persoon van wie dergelijke inhoud is verkregen. Dit betekent dat de Gebruiker als enige verantwoordelijk is voor alle inhoud die wordt geüpload, geplaatst of anderszins verzonden via de TunesFun.com-websites en services voor het delen of hosten van bestanden en voor de geldigheid, legitimiteit, volledigheid, toepasbaarheid en naleving van het auteursrecht. TunesFun.com heeft geen controle over enige gebruikersinhoud.

12. Upgrade

 • “Software-upgrade (ook bekend als een “Grote Upgrade”)” is een nieuwere of betere versie van de Software die een aanzienlijke wijziging of grote verbetering biedt ten opzichte van uw huidige versie en gepaard gaat met een wijziging in het hoofdnummer van de versie. Deze versies worden tegen betaling aangeboden.
 • “Software-update” (ook bekend als een “Kleine Update”) is een royaltyvrije download van de Software die oplossingen biedt voor ontdekte bugs en storingen of kleine softwareverbeteringen biedt. Deze versies worden geleverd door TunesFun.com binnen de periode dat een bepaalde softwareversie wordt ontwikkeld.
 • TunesFun.com biedt geen garantie voor het leveren van updates voor eerder ontwikkelde versies van de Software en garandeert niet de bruikbaarheid en compatibiliteit van de eerder aangeschafte Software op apparaten en besturingssystemen die zijn uitgebracht na de aankoop van de Software. Echter, TunesFun.com blijft technische ondersteuning (consultaties en andere hulp) bieden met betrekking tot de eerder aangeschafte programma's in overeenstemming met de oorspronkelijke systeemvereisten.
 • Voordat een Grote Upgrade voor de eerder aangeschafte Software wordt aangeschaft, moet de Eindgebruiker ervoor zorgen dat de bijgewerkte Software kan worden gebruikt op een bepaald apparaat in overeenstemming met de systeemvereisten van het bijgewerkte programma.

13. SCHEIDBAARHEID

In het geval van ongeldigheid van enige bepaling van deze licentie, komen de partijen overeen dat een dergelijke ongeldigheid geen invloed heeft op de geldigheid van de overige delen van deze licentie.

14. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE

IN GEEN GEVAL ZAL TunesFun.com OF HAAR LEVERANCIERS ZIJN AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE GEVOLG, SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE VAN ENIGE AARD DIE VOORTVLOEIT UIT DE LEVERING, PRESTATIES OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS TunesFun.com IS OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL WIL TunesFunDE AANSPRAKELIJKHEID VAN .com VOOR ELKE CLAIM, IN OVEREENSTEMMING, ONRECHTMATIGHEID OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDStheorie, OVERSCHRIJDT DE DOOR U BETAALDE LICENTIEKOSTEN.

15. ALGEMENE BEPALING

Dit is de volledige overeenkomst tussen jou en TunesFun.com, die alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken vervangt met betrekking tot het onderwerp van deze EULA. Als enig deel van deze EULA nietig en niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van het saldo van de overeenkomst, die geldig en afdwingbaar blijft volgens de voorwaarden ervan. Deze EULA wordt automatisch beëindigd als u niet aan de voorwaarden voldoet. TunesFun.com kan deze EULA naar eigen goeddunken op elk moment schriftelijk wijzigen.