1. LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE

„Licencjonowane oprogramowanie” obejmuje całą zawartość plików, dysków, dysków CD-ROM, DVD i innych nośników, dla których dołączona jest niniejsza umowa EULA, w tym między innymi: informacje o komputerze stron trzecich lub oprogramowanie, na które Licencjodawca udzielił licencji w celu włączenia go do Licencjonowanego oprogramowania; materiały pisemne lub pliki dotyczące Licencjonowanego oprogramowania („Dokumentacja”); czcionki; zmodyfikowane wersje, aktualizacje, dodatki i kopie Licencjonowanego oprogramowania, jeśli takie istnieją.

2. UDZIELENIE LICENCJI

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy i uiszczenia opłaty licencyjnej, TunesFun niniejszym udziela użytkownikowi (osobie fizycznej) ograniczonego, odwołalnego, osobistego, niewyłącznego i niezbywalnego prawa do pobierania, instalowania i aktywowania Oprogramowania na jednym urządzeniu wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego, chyba że postanowiono inaczej w niniejszej Umowie lub dodatkowej EULA. Udostępnianie Oprogramowania innym osobom lub zezwalanie innym na przeglądanie zawartości tego Oprogramowania stanowi naruszenie Licencji. Licencjobiorca nie może udostępniać Oprogramowania za pośrednictwem sieci ani w żaden inny sposób udostępniać Oprogramowania wielu użytkownikom, chyba że zakupiłeś licencję dla wielu użytkowników od TunesFun z góry. TunesFun zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w niniejszej Umowie.

3. OGRANICZENIA LICENCJI

 • Licencjobiorca nie może i zgadza się nie umożliwiać innym modyfikowania, dostosowywania, tłumaczenia, udzielania sublicencji, wynajmowania, dzierżawienia lub wypożyczania całości lub jakiejkolwiek części Licencjonowanego oprogramowania lub Dokumentacji ani umożliwiania ich innym osobom; I
 • Licencjobiorca nie może i zgadza się nie umożliwiać innym tworzenia jakichkolwiek dzieł pochodnych na podstawie całości lub jakiejkolwiek części Licencjonowanego oprogramowania lub Dokumentacji; oraz Licencjobiorcy nie wolno dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, dezasemblować ani w żaden inny sposób podejmować prób odkrycia kodu źródłowego Licencjonowanego oprogramowania; I
 • Licencjobiorca nie może i zgadza się nie zezwalać innym na korzystanie z poprzedniej wersji Licencjonowanego oprogramowania po otrzymaniu zastępczego nośnika lub wersji ulepszonej w zastępstwie wcześniejszej wersji (w takim przypadku Licencjobiorca musi zniszczyć wcześniejszą wersję); I
 • Licencjobiorca nie może i zgadza się nie zezwalać innym na używanie Licencjonowanego oprogramowania w działalności jakiejkolwiek firmy, statku powietrznego, statku, obiektu nuklearnego, maszyn podtrzymujących życie, systemów komunikacyjnych lub jakiegokolwiek innego sprzętu, w którym awaria oprogramowania mogłaby prowadzić do obrażenia ciała, śmierć lub szkody dla środowiska; I
 • Licencjobiorca nie może i zgadza się, aby nie umożliwiać innym usuwania lub zaciemniania informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych Licencjodawcy, bądź informacji o prawach autorskich i znakach towarowych jakichkolwiek osób trzecich, które Licencjodawca umieścił w Licencjonowanym oprogramowaniu lub Dokumentacji, ani nie umożliwiał ich innym osobom; I
 • Licencjobiorca nie może i zgadza się nie zezwalać innym na używanie Licencjonowanego oprogramowania do hostowania aplikacji dla osób trzecich w ramach zarządzania obiektem, podziału czasu, dostawcy usług lub biura usług; I
 • Licencjobiorca nie może instalować Licencjonowanego oprogramowania na innych urządzeniach po zainstalowaniu Licencjonowanego oprogramowania na jednym urządzeniu bez uprzedniej zgody Licencjodawcy.
 • Licencjobiorca nie może i zgadza się nie zezwalać innym na używanie Licencjonowanego oprogramowania w jakikolwiek sposób, który jest nielegalny lub niedozwolony na mocy niniejszej umowy EULA;

4. INSTALACJA

Licencjobiorca może zainstalować tylko jedną kopię Licencjonowanego oprogramowania na jednym urządzeniu. Licencjobiorca musi być głównym użytkownikiem urządzenia, na którym jest zainstalowane Licencjonowane oprogramowanie. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszystkich instalacji Licencjonowanego oprogramowania. Instalacja Licencjonowanego oprogramowania na dwóch lub większej liczbie urządzeń jest zabroniona. Licencjobiorca może zakupić i zainstalować wiele licencji, jeżeli chce zainstalować oprogramowanie na dwóch lub większej liczbie urządzeń. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wydatki poniesione w związku z instalacją i użytkowaniem Licencjonowanego oprogramowania.

5. PRÓBA I REJESTRACJA

Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z Oprogramowania bez rejestracji wyłącznie w celu oceny działania Oprogramowania przez określony czas w oparciu o Oprogramowanie. Ponadto w przypadku korzystania z wersji próbnej oprogramowania konwertuj tylko 3 minuty na utwór. Aby usunąć ograniczenia kopii próbnej, musisz ją zarejestrować tunesfun.com zgodnie z warunkami określonymi w informacjach rejestracyjnych, które można znaleźć w dokumentacji dołączonej do Oprogramowania. Oczekuje się, że będziesz używać Oprogramowania w swoim systemie i dokładnie ocenisz jego przydatność i funkcjonalność przed dokonaniem zakupu. Podejście „wypróbuj przed zakupem” stanowi ostateczną gwarancję, że Oprogramowanie będzie działać w sposób satysfakcjonujący.

6. PROGRAM DOSKONALENIA OPROGRAMOWANIA

TunesFun zobowiązuje się do pomocy w ochronie Twojej prywatności przez cały czas, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej. Niniejsze oświadczenie wyjaśnia proces anonimowego gromadzenia danych i praktyki użytkowania w ramach Programu doskonalenia oprogramowania TunesFun.

W celu dostarczania i ulepszania oprogramowania, jego funkcji i doświadczenia użytkownika, będziemy automatycznie gromadzić, utrzymywać proces i wykorzystywać informacje dotyczące sposobu, w jaki różne moduły i funkcjonalności TunesFun używane jest oprogramowanie. Informacje są również zbierane anonimowo w celu analizy statystycznej użytkowania Oprogramowania.

Będziemy wykorzystywać takie informacje wyłącznie w celu zapewnienia użytkownikom końcowym możliwie najlepszego doświadczenia z oprogramowaniem. Zebrane dane nie będą ujawniane, udostępniane, sprzedawane, wymieniane ani wynajmowane jakimkolwiek osobom trzecim w celach marketingowych.

7. PRZENIESIENIE LICENCJI

Licencjobiorca nie może wynajmować, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać, cedować, udzielać sublicencji, redystrybuować ani przekazywać Licencjonowanego oprogramowania lub Licencji udzielonej na mocy niniejszej umowy EULA bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy.

8. BRAK GWARANCJI NA LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE

LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE LICENCJOBIORCY „TAKIE, JAKIE JEST”. LICENCJODAWCA ORAZ DOSTAWCY LICENCJODAWCY, PODMIOTY POWIĄZANE, AGENCI, PRACOWNICY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JEGO UŻYTKOWANIA LUB DZIAŁANIA. LICENCJODAWCA I PODMIOT POWIĄZANY LICENCJODAWCY NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WARUNKÓW, OŚWIADCZEŃ ANI WARUNKÓW (WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, ZARÓWNO STATUTEM, PRAWEM WSPÓLNYM, NIESTANDARDOWYM, KORZYSTANIEM ANI W INNYCH INNYCH SPOSOBACH), W TYM BEZ OGRANICZEŃ PRAWA, ZBYWALNOŚĆ, INTEGRACJA, ZADOWALAJĄCA JAKOŚĆ LUB PRZYDATNOŚĆ DO JAKIEKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU, Z WYJĄTKIEM I W ZAKRESIE, ŻE GWARANCJA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA ANI OGRANICZONA PRZEZ PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W JURYSDYKCJI LICENCJOBIORCY.

NIEKTÓRE FUNKCJE LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA (NAZWANE TUTAJ „FUNKCJAMI OGRANICZONYMI”) SĄ OBSŁUGIWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ UŻYCIE WTYCZEK OSÓB TRZECICH, KTÓRE ZOSTAŁY ZAINSTALOWANE W TWOIM URZĄDZENIU. ZGADZASZ SIĘ, ŻE TO TY, A NIE LICENCJODAWCA KORZYSTA Z WTYCZEK OSÓB TRZECICH. UŻYTKOWNIK NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z OGRANICZONYCH FUNKCJI LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA, JEŚLI NIE MASZ PRAWIDŁOWYCH UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z WTYCZEK OSÓB TRZECICH. PONADTO WSZYSTKIE OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TAKICH WTYCZEK OSÓB TRZECICH BĘDĄ WYŁĄCZNIE PRZYPADANE PRZEZ CIEBIE.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, KORZYSTA Z TUNESFUN OPROGRAMOWANIE JEST NA WŁASNE RYZYKO, A CAŁKOWITE RYZYKO DOTYCZĄCE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI I DOKŁADNOŚCI PONOSI CIEBIE. ŻADNYCH USTNYCH ANI PISEMNYCH INFORMACJI LUB PORAD UDZIELANYCH PRZEZ TUNESFUN LUB AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL STANOWI GWARANCJĘ.

OPROGRAMOWANIE MOŻE ZAWIERAĆ MATERIAŁY „OPEN SOURCE” (NP. DOWOLNE OPROGRAMOWANIE PODLEGAJĄCE OPEN SOURCE, COPYLEFT, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, MOZILLA LICENSE, BERKELEY DISTRIWENCE SOFTWARE LICENSE , APACHE LUB LICENCJE DOMENY PUBLICZNEJ LUB PODOBNA LICENCJA). TUNESFUN NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW OPEN SOURCE ZAWARTYCH W OPROGRAMOWANIU. MAJĄ ZASTOSOWANIE NINIEJSZE POSTANOWIENIA EULA DOTYCZĄCE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.

9. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Licencjonowane oprogramowanie i wszelkie autoryzowane kopie wykonane przez Licencjobiorcę stanowią własność intelektualną i stanowią własność Licencjodawcy oraz osób trzecich, których własność intelektualna została licencjonowana Licencjodawcy. Struktura, organizacja i kod Licencjonowanego oprogramowania stanowią cenne tajemnice handlowe i informacje poufne Licencjodawcy i osób trzecich. Licencjonowane oprogramowanie jest chronione prawem, w tym między innymi prawami autorskimi Chińskiej Republiki Ludowej, Stanów Zjednoczonych i innych krajów, a także postanowieniami traktatów międzynarodowych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszej umowie EULA, Licencjobiorcy nie przysługują żadne prawa własności intelektualnej do Licencjonowanego oprogramowania. Licencjobiorca nie może składać ani publikować żadnych publicznych oświadczeń dotyczących Licencjonowanego oprogramowania lub Licencjodawcy bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Licencjodawcy.

Licencjobiorca może prawidłowo opracowywać wtyczki w oparciu o protokół otwartego interfejsu Licencjonowanego oprogramowania i wykorzystywać je w licencjonowanym oprogramowaniu w oparciu o indywidualne uzasadnione potrzeby licencjobiorcy, ale najpierw licencjobiorca musi uzyskać wyraźną i wcześniejszą pisemną autoryzację od Licencjodawcy. Jeżeli Licencjobiorca nie uzyska powyższego upoważnienia, wszelkie zobowiązania prawne, w tym między innymi wszelkie straty lub szkody wyrządzone osobom trzecim, zostaną poniesione wyłącznie przez Licencjobiorcę.

10. TWOJE INFORMACJE i TunesFunPOLITYKA PRYWATNOŚCI .com

Dane osobowe, które podajesz do TunesFun.com podczas procesu składania zamówienia i rejestracji służy do TunesFunTylko do celów wewnętrznych domeny .com. TunesFun.com wykorzystuje informacje w ścisłej zgodności z odpowiednią Polityką prywatności. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych, TunesFun.com nie przekaże żadnych danych osobowych osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych wymaganych przez prawo, dozwolonych na mocy niniejszego postanowienia lub gdy będzie to konieczne do ochrony TunesFun.com, jej agentów i innych uczestników.

11. TunesFunCentrum pomocy .com

 • Jesteśmy gotowi pomóc Ci w każdy możliwy sposób, aby Twoje Oprogramowanie było jak najlepsze. Jeśli potrzebujesz pomocy lub nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia pod adresem TunesFun Centrum Wsparcia https://www.tunesfun.com/pomoc/.
 • Aby wesprzeć Twoje zapytania, TunesFun.com może od czasu do czasu poprosić Cię o podanie informacji na temat Twoich danych i doświadczeń użytkownika, które zostaną wykorzystane do oszacowania użyteczności Oprogramowania, a tym samym do ulepszania i ulepszania produktów i usług. Podstawowym celem gromadzenia danych osobowych i innych danych użytkownika w takich przypadkach jest zapewnienie Użytkownikowi bezpiecznych, sprawnych, wydajnych i dostosowanych usług konserwacyjnych. Na przykład, TunesFun.com może gromadzić i wykorzystywać powiązane z Tobą dane osobowe, jeśli jest to dozwolone lub konieczne, aby: zapewniać pomoc techniczną, obsługę klienta i rozwiązywać problemy; informować Cię o aktualizacjach usług i usterkach; zweryfikować Twoją tożsamość; chroń swoje i TunesFunzainteresowania .com. Dane takie mogą obejmować następujące informacje: imię i nazwisko (nazwa firmy), adres e-mail oraz numer telefonu. Ponadto nasz zespół wsparcia może poprosić o zebranie specjalnych plików dziennika, które zawierają komunikaty o błędach programu, wersję a TunesFun program, jego stan aktywacji i dane techniczne komputera. Informacje te są niezbędne do zapewnienia niezbędnego wsparcia technicznego i kontynuowania procesu badawczo-rozwojowego.
 • TunesFun.com wykorzystuje informacje w ścisłej zgodności z odpowiednią Polityką prywatności.

 • Zgadzasz się i potwierdzasz, że wszelkie informacje, dane, teksty, zdjęcia, filmy lub inne materiały (zwane dalej „Treściami”), udostępniane publicznie lub prywatnie TunesFun.com w celu uzyskania wsparcia, będzie wyłączną odpowiedzialnością osoby, od której uzyskano taką Treść. Oznacza to, że Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za całą Treść przesyłaną, publikowaną lub przesyłaną w inny sposób za pośrednictwem TunesFunwitryn .com i usług udostępniania plików lub hostingu plików, a także za ich ważność, legalność, kompletność, zastosowanie i zgodność z prawami autorskimi. TunesFun.com nie kontroluje żadnych Treści Użytkownika.

12. Aktualizacja

 • „Aktualizacja oprogramowania (znana również jako „Główna aktualizacja”)” to nowsza lub lepsza wersja Oprogramowania, która oferuje znaczącą zmianę lub znaczące ulepszenie w stosunku do aktualnej wersji i której towarzyszy zmiana głównego numeru wersji. Wersje te są dostępne za opłatą.
 • „Aktualizacja oprogramowania” (znana również jako „Aktualizacja drobna”) to bezpłatne pobieranie Oprogramowania, które zapewnia poprawki wykrytych błędów i usterek lub zapewnia drobne ulepszenia oprogramowania. Wersje te są dostarczane przez TunesFun.com w okresie opracowywania określonej wersji oprogramowania.
 • TunesFun.com nie gwarantuje udostępnienia aktualizacji dla wcześniej opracowanych wersji Oprogramowania i nie gwarantuje działania i zgodności wcześniej zakupionego Oprogramowania na urządzeniach i systemach operacyjnych, które zostały wydane po zakupie Oprogramowania. Jednak, TunesFun.com nadal zapewnia wsparcie techniczne (konsultacje i inną pomoc) w odniesieniu do wcześniej zakupionych programów zgodnie z pierwotnymi wymaganiami systemowymi.
 • Przed zakupem Głównej Aktualizacji dla wcześniej zakupionego Oprogramowania, Użytkownik Końcowy zapewni, że zaktualizowane Oprogramowanie może być używane na określonym urządzeniu zgodnie z wymaganiami systemowymi zaktualizowanego programu.

13. ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszej licencji, strony uzgadniają, że taka nieważność nie wpłynie na ważność pozostałych części niniejszej licencji.

14. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE

W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE TunesFun.com LUB JEJ DOSTAWCY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z DOSTAWY, DZIAŁANIA LUB UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI TunesFun.com ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE TunesFunODPOWIEDZIALNOŚĆ .com ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, CZY Z UMOWY, DELIKTÓW LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, PRZEKRACZA OPŁATĘ LICENCYJNĄ ZAPŁACONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

15. POSTANOWIENIA OGÓLNE

To jest cała umowa między tobą a TunesFun.com, który zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia, pisemne lub ustne, dotyczące przedmiotu niniejszej umowy EULA. Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy EULA zostanie uznana za nieważną i niewykonalną, nie wpłynie to na ważność pozostałej części umowy, która pozostanie ważna i wykonalna zgodnie z jej warunkami. Niniejsza umowa EULA wygasa automatycznie w przypadku nieprzestrzegania przez Ciebie jej warunków. TunesFun.com, według własnego uznania, może w dowolnym momencie zmodyfikować niniejszą umowę EULA na piśmie.