Warunki współpracy

OPROGRAMOWANIE LICENCJONOWANE

„Licencjonowane oprogramowanie” obejmuje całą zawartość plików, dysków, dysków CD-ROM, dysków DVD lub innych nośników, dla których została udostępniona niniejsza umowa EULA, w tym między innymi: informacje o komputerach osób trzecich lub oprogramowanie na które Licencjodawca udzielił licencji na włączenie do Licencjonowanego oprogramowania; materiały lub pliki pisemne dotyczące Licencjonowanego oprogramowania („Dokumentacja”); czcionki; zmodyfikowane wersje, aktualizacje, dodatki i kopie Licencjonowanego oprogramowania, jeśli takie istnieją.

2. UDZIELENIE LICENCJI

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy i płatności opłaty licencyjnej, TunesFun niniejszym przyznaje użytkownikowi (osobie) ograniczone, odwołalne, osobiste, niewyłączne i niezbywalne prawo do pobierania, instalowania i aktywowania Oprogramowania na jedno urządzenie wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego, chyba że niniejsza Umowa lub dodatkowa umowa EULA stanowią inaczej. Udostępnianie oprogramowania innym osobom lub pozwalanie innym na przeglądanie zawartości tego oprogramowania stanowi naruszenie Licencji. Użytkownik nie może udostępniać oprogramowania za pośrednictwem sieci ani w jakikolwiek sposób dostarczać oprogramowania wielu użytkownikom, chyba że wcześniej zakupił od TunesFun licencję dla wielu użytkowników. TunesFun zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w niniejszej Umowie.

3 OGRANICZENIA LICENCJI

3.1 Licencjobiorca nie może i zgadza się, że nie będzie modyfikował, dostosowywał, tłumaczył, udzielał podlicencji, wynajmował, dzierżawił lub wypożyczał całości lub części Licencjonowanego oprogramowania lub Dokumentacji, ani nie zezwalał im na to; i

3.2 Licencjobiorca nie może i zgadza się nie tworzyć ani nie zezwalać innym na tworzenie jakichkolwiek prac pochodnych z całości lub części Licencjonowanego oprogramowania lub Dokumentacji; Licencjobiorca nie może odtwarzać kodu źródłowego Licencjonowanego oprogramowania, dekompilować go, dezasemblować ani w inny sposób próbować odkryć; i

3.3 Licencjobiorca nie może i zgadza się nie zezwalać innym na korzystanie z poprzedniej wersji Licencjonowanego oprogramowania po otrzymaniu wymiany nośnika lub wersji zaktualizowanej jako zamiennika poprzedniej wersji (w takim przypadku Licencjobiorca musi zniszczyć poprzednią wersję); i

3.4 Licencjobiorca nie może i zgadza się nie zezwalać innym osobom na korzystanie z Licencjonowanego oprogramowania w prowadzeniu jakiejkolwiek działalności gospodarczej, samolotu, statku, obiektów jądrowych, maszyn podtrzymujących życie, systemów komunikacyjnych lub jakiegokolwiek innego sprzętu, do którego może doprowadzić awaria oprogramowania. obrażeń ciała, śmierci lub szkód w środowisku; i

3.5 Licencjobiorca nie może i zgadza się nie usuwać ani nie zezwalać innym na usuwanie lub ukrywanie informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych Licencjodawcy lub o prawach autorskich i znakach towarowych stron trzecich, które Licencjodawca umieścił w Licencjonowanym oprogramowaniu lub Dokumentacji; i

3.6 Licencjobiorca nie może i zgadza się nie zezwalać innym na używanie Licencjonowanego oprogramowania do hostowania aplikacji dla osób trzecich w ramach zarządzania obiektem, współdzielenia czasu, usługodawcy lub organizacji usługowej; i

3.7 Licencjobiorca nie może instalować Licencjonowanego oprogramowania na innych urządzeniach po zainstalowaniu Licencjonowanego oprogramowania na jednym urządzeniu bez uprzedniej zgody Licencjodawcy.

3.8 Licencjobiorca nie może i zgadza się nie zezwalać innym na korzystanie z Licencjonowanego oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lub niezgodny z niniejszą Umową EULA;

4. INSTALACJA

Licencjobiorca może zainstalować tylko jedną kopię Licencjonowanego oprogramowania na jednym urządzeniu. Licencjobiorca musi być głównym użytkownikiem urządzenia, na którym jest zainstalowane Licencjonowane oprogramowanie. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszystkich instalacji Licencjonowanego oprogramowania. Instalacja Licencjonowanego oprogramowania na co najmniej dwóch urządzeniach jest zabroniona. Licencjobiorca może zakupić i zainstalować wiele licencji, jeśli chce zainstalować oprogramowanie na dwóch lub więcej urządzeniach. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie wydatki poniesione w związku z instalacją i używaniem Licencjonowanego oprogramowania.

5. PRÓBA I REJESTRACJA

Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z Oprogramowania bez rejestracji wyłącznie w celu oceny działania Oprogramowania przez określony czas w oparciu o Oprogramowanie. Ponadto konwertuj tylko 3 minuty na utwór, korzystając z wersji próbnej Oprogramowania. Aby usunąć ograniczenia wersji próbnej, musisz zarejestrować ją w tunesfun.com zgodnie z warunkami określonymi w informacjach rejestracyjnych, które można znaleźć w dokumentacji dołączonej do Oprogramowania. Oczekuje się, że będziesz korzystać z oprogramowania w swoim systemie i dokładnie ocenić jego przydatność i funkcjonalność przed dokonaniem zakupu. To podejście „wypróbuj przed zakupem” jest ostateczną gwarancją, że Oprogramowanie będzie działać zgodnie z Twoim oczekiwaniem.

6. PROGRAM DOSKONALENIA OPROGRAMOWANIA

TunesFun zobowiązuje się zawsze chronić Twoją prywatność, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej. Niniejsze oświadczenie wyjaśnia proces anonimowego gromadzenia danych i praktyki użytkowania w ramach Programu doskonalenia oprogramowania TunesFun.

Aby zapewnić i ulepszyć oprogramowanie, jego funkcje i doświadczenie użytkownika, będziemy automatycznie gromadzić, utrzymywać proces i wykorzystywać informacje dotyczące sposobu korzystania z różnych modułów i funkcji oprogramowania TunesFun. Informacje są również zbierane anonimowo w celu analizy statystycznej użytkowania Oprogramowania.

Będziemy wykorzystywać takie informacje wyłącznie w celu zapewnienia użytkownikom końcowym możliwie najlepszej obsługi oprogramowania. Zebrane dane nie będą ujawniane, udostępniane, sprzedawane, wymieniane ani wypożyczane osobom trzecim w celach marketingowych.

7. PRZENIESIENIE LICENCJI

Licencjobiorca nie może wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, cedować, udzielać sublicencji, redystrybuować ani przenosić Licencjonowanego oprogramowania ani Licencji udzielonej na mocy niniejszej Umowy EULA bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy.

8. BRAK GWARANCJI NA LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE

LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE LICENCJOBIORCY „TAKIE, JAKIE JEST”. LICENCJODAWCA, DOSTAWCY LICENCJODAWCY, PODMIOTY POWIĄZANE, AGENCI, PRACOWNICY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JEGO UŻYTKOWANIA LUB DZIAŁANIA. LICENCJODAWCA I PODMIOTY LICENCJODAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WARUNKÓW, OŚWIADCZEŃ ANI WARUNKÓW (WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, ZARÓWNO PRZEZ STATUT, PRAWO WSPÓLNE, NIESTANDARDOWE, UŻYTKOWANIE LUB W INNY SPOSÓB) W TYM BEZ OGRANICZEŃ PRAWA, ZBYWALNOŚĆ, INTEGRACJA, ZADOWALAJĄCA JAKOŚĆ LUB PRZYDATNOŚĆ DO JAKIEKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU, Z WYJĄTKIEM I W ZAKRESIE, ŻE GWARANCJA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA ANI OGRANICZONA PRZEZ PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W JURYSDYKCJI LICENCJOBIORCY.

NIEKTÓRE FUNKCJE LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA (NAZWANE TUTAJ „FUNKCJAMI OGRANICZONYMI”) SĄ OBSŁUGIWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ UŻYCIE WTYCZEK OSÓB TRZECICH, KTÓRE ZOSTAŁY ZAINSTALOWANE W TWOIM URZĄDZENIU. ZGADZASZ SIĘ, ŻE TO TY, A NIE LICENCJODAWCA KORZYSTA Z WTYCZEK OSÓB TRZECICH. UŻYTKOWNIK NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z OGRANICZONYCH FUNKCJI LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA, JEŚLI NIE MASZ WŁAŚCIWYCH UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z WTYCZEK OSÓB TRZECICH. PONADTO WSZYSTKIE OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TAKICH WTYCZEK OSÓB TRZECICH BĘDĄ WYŁĄCZNIE PRZYPADANE PRZEZ CIEBIE.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA I ZGADZASZ SIĘ, ŻE, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA TUNESFUN JEST NA WŁASNE RYZYKO, A CAŁE RYZYKO W ZAKRESIE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI I DOKŁADNOŚCI PONOSISZ NA CIEBIE. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE ANI PORADY UDZIELONE PRZEZ TUNESFUN LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA NIE STANOWIĄ GWARANCJI.

OPROGRAMOWANIE MOŻE ZAWIERAĆ MATERIAŁY „OPEN SOURCE” (Np. DOWOLNE OPROGRAMOWANIE PODLEGAJĄCE OPEN SOURCE, COPYLEFT, OGÓLNA LICENCJA PUBLICZNA GNU, OGÓLNA LICENCJA PUBLICZNA BIBLIOTEKI, MNIEJ OGÓLNA LICENCJA PUBLICZNA, LICENCJA OPROGRAMOWANIA OPROGRAMOWANIA LICENCJE NA DOMENĘ PUBLICZNĄ LUB PODOBNĄ). TUNESFUN NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW OPEN SOURCE ZAWARTYCH W OPROGRAMOWANIU. NINIEJSZE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE.

9. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Licencjonowane oprogramowanie i wszelkie autoryzowane kopie, które wykonuje Licencjobiorca, stanowią własność intelektualną Licencjodawcy i są własnością Licencjodawcy oraz stron trzecich, których własność intelektualna została udzielona Licencjodawcy. Struktura, organizacja i kod Licencjonowanego oprogramowania to cenne tajemnice handlowe i informacje poufne Licencjodawcy i takich osób trzecich. Licencjonowane oprogramowanie jest chronione prawem, w tym między innymi prawami autorskimi Chińskiej Republiki Ludowej, Stanów Zjednoczonych i innych krajów oraz postanowieniami traktatów międzynarodowych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie EULA, Licencjobiorcy nie przyznaje się żadnych praw własności intelektualnej do Licencjonowanego oprogramowania. Licencjobiorca nie może publikować ani publikować żadnych publicznych oświadczeń dotyczących Licencjonowanego oprogramowania lub Licencjodawcy bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Licencjodawcy.

Licencjobiorca może właściwie opracowywać wtyczki w oparciu o protokół otwartego interfejsu Licencjonowanego oprogramowania i używać ich w licencjonowanym oprogramowaniu w oparciu o indywidualne, uzasadnione potrzeby licencjobiorcy , ale najpierw musi uzyskać wyraźną i uprzednią pisemną zgodę Licencjodawcy. Jeśli Licencjobiorca nie uzyska powyższego upoważnienia, wszystkie zobowiązania prawne, w tym między innymi wszelkie straty lub szkody wyrządzone osobom trzecim, zostaną poniesione wyłącznie przez Licencjobiorcę.

10. TWOJE INFORMACJE i POLITYKA PRYWATNOŚCI TunesFun.com

Dane osobowe, które podajesz TunesFun.com podczas składania zamówienia i procesu rejestracji, są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych celów TunesFun.com. TunesFun.com wykorzystuje te informacje w ścisłej zgodności z odpowiednią Polityką prywatności. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone, TunesFun.com nie przekaże żadnych danych osobowych osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to uzasadnione prawem, zgodnie z tym postanowieniem lub jeśli jest to konieczne w celu ochrony TunesFun.com, jej agentów i inni uczestnicy.

11. Centrum pomocy TunesFun.com

11.1 Jesteśmy gotowi pomóc Ci w każdy sposób, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia z korzystania z oprogramowania. Jeśli potrzebujesz pomocy lub nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia w Centrum wsparcia TunesFun https://www.tunesfun.com/support/.

11.2 Aby wesprzeć Twoje zapytania, TunesFun.com może od czasu do czasu poprosić Cię o podanie informacji na temat danych użytkownika i doświadczenia, które zostaną wykorzystane do oszacowania użyteczności oprogramowania, a tym samym do ulepszenia i ulepszenia produktów i usług. Podstawowym celem gromadzenia danych osobowych i innych informacji o użytkowniku w takich przypadkach jest zapewnienie Użytkownikowi bezpiecznych, płynnych, wydajnych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb usług serwisowych. Na przykład TunesFun.com może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe dotyczące Ciebie, jeśli jest to dozwolone lub konieczne do: zapewnienia wsparcia technicznego, obsługi klienta i rozwiązywania problemów; informować o aktualizacjach usług i usterkach; zweryfikować Twoją tożsamość; chroń swoje i TunesFun.com interesy. Takie dane mogą obejmować następujące informacje: Twoje imię i nazwisko (nazwa firmy), adres e-mail i numer telefonu. Ponadto nasz zespół wsparcia może poprosić o zebranie specjalnych plików dziennika, które zawierają komunikaty o błędach programu, wersję programu TunesFun, jego stan aktywacji i specyfikacje techniczne komputera. Informacje te są potrzebne do zapewnienia niezbędnego wsparcia technicznego i kontynuowania procesu badawczo-rozwojowego.

TunesFun.com wykorzystuje te informacje w ścisłej zgodności z odpowiednią Polityką prywatności.

11.3 Zgadzasz się i potwierdzasz, że wszelkie informacje, dane, tekst, zdjęcia, filmy lub inne materiały (zwane dalej „Treścią”), czy to publicznie, czy prywatnie udostępnione TunesFun.com w celu uzyskania wsparcia, będą jedynymi odpowiedzialność osoby, od której takie Treści zostały uzyskane. Oznacza to, że Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przesyłanie, publikowanie lub w inny sposób przesyłanie Treści za pośrednictwem witryn internetowych TunesFun.com i usług udostępniania plików lub hostingu plików, a także za ich ważność, legalność, kompletność, stosowalność i zgodność z prawami autorskimi. TunesFun.com nie kontroluje żadnych Treści użytkownika.

12. Aktualizacja

12.1 „Uaktualnienie oprogramowania (znane również jako„ Uaktualnienie główne ”)” to nowsza lub lepsza wersja Oprogramowania, która oferuje istotną zmianę lub znaczne ulepszenie w stosunku do bieżącej wersji i towarzyszy jej zmiana głównego numeru wersji. Te wersje są udostępniane za opłatą.

12.2 „Aktualizacja oprogramowania” (nazywana również „drobną aktualizacją”) to bezpłatne pobranie oprogramowania, które zawiera poprawki dla wykrytych błędów i usterek lub zawiera drobne ulepszenia oprogramowania. Wersje te są dostarczane przez TunesFun.com w okresie opracowywania określonej wersji oprogramowania.

12.3 TunesFun.com nie gwarantuje dostarczania aktualizacji dla wcześniej opracowanych wersji Oprogramowania ani nie gwarantuje działania i kompatybilności wcześniej zakupionego Oprogramowania na urządzeniach i systemach operacyjnych, które zostały wydane po zakupie Oprogramowania. Jednak TunesFun.com nadal zapewnia wsparcie techniczne (konsultacje i inną pomoc) w odniesieniu do wcześniej zakupionych programów zgodnie z pierwotnymi wymaganiami systemowymi.

Przed zakupem Głównej Aktualizacji dla wcześniej zakupionego Oprogramowania, Użytkownik Końcowy zapewni, że zaktualizowane Oprogramowanie może być używane na określonym urządzeniu zgodnie z wymaganiami systemowymi zaktualizowanego programu.

13. ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszej licencji, strony uzgadniają, że taka nieważność nie wpłynie na ważność pozostałych części niniejszej licencji.

14. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE

W ŻADNYM WYPADKU TunesFun.com ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z DOSTAWY, DZIAŁANIA LUB KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZALECAŁO MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ TunesFun.com ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIE, CZYLI ZWIĄZANE Z UMOWĄ, TORTEM LUB INNĄ TEORIĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIE PRZEKROCZY OPŁATY LICENCYJNEJ PŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

15. POSTANOWIENIA OGÓLNE

To jest cała umowa między tobą a TunesFun.com, która zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia, pisemne lub ustne, dotyczące przedmiotu niniejszej umowy EULA. Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy EULA zostanie uznana za nieważną i niewykonalną, nie wpłynie to na ważność pozostałej części umowy, która pozostanie ważna i wykonalna zgodnie z jej warunkami. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA automatycznie wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Ciebie jej warunków. TunesFun.com, według własnego uznania, może zmienić niniejszą umowę EULA na piśmie w dowolnym momencie.